Kiyose - collection of season words in Japan -

Plants

SPRING SUMMER AUTUMN WINTER
Plum (Ume)
Red-plum (Koubai)
Camellia (Tsubaki)
First cherry blossoms (Hatsu zakura/Hatsu hana)
*Cherry blossoms which come out first of the year
Early flowering cherry-tree (Higan zakura)
Weeping cherry-tree (Shidare zakura)
Cherry blossoms (Sakura)
Blossoms (Hana)
*"Blossoms" generally mean cherry blossoms in Japan.
Wild cherry (Yama zakura)
Falling cherry blossoms (Rakka)
Falling cherry pistils (Sakura shibe furu)
Buds/Sprout/Shoot (Ko no me/Hikobae)
Peony buds (Botan no me)
Rose buds (Bara no me)
Magnolia (Mokuren/Kobushi)
Mitsumata (Mitsumata)
Daphne (Jinchoge)
Golden-ball tree (Rengyo)
Aronia (Kaido)
Lilac (Rairakku)
Prunus flowers (Yusura no hana)
Gold-leaf tree flowers (Aoki no hana)
Japanese andromeda flowers (Ashibi/Asebi no hana)
Azalea (Tsutsuji)
Hawthorn flowers (Sanzashi no hana)
Kodemari (Kodemari: a kind of rose)
Yukiyanagi (Yukiyanagi: a kind of spiraea)
Wisteria (Fuji)
Japanese globeflower (Yamabuki)
Summer orange (Natsu mikan)
Peach blossoms (Momo no hana)
Plum blossoms (Sumomo no hana)
Pear blossoms (Nashi no hana)
Apricot blossoms (Anzu no hana)
Apple blossoms (Ringo no hana)
Heath-rose blossoms (Boke no hana)
Pine candles (Waka matsu/Waka midori)
Willow buds (Yanagi no me)
Japanese paper buds (Sansho no me)
Maple-tree buds (Kaede no me)
Maple-tree blossoms (Kaede no hana)
Matrimony vine buds (Kuko no me)
Acanthopanax (Ukogi)
Willow (Yanagi)
Witch hazel (Mansaku)
Pine blossoms (Matsu no hana)
Japanese cedar blossoms (Sugi no hana)
Ginkgo blossoms (Icho no hana)
Birch-tree blossoms (Hari/Han no hana)
White birch blossoms (Shirakaba no hana)
Oak blossoms (Kashi no hana)
Pussy willow/Sallow (Nekoyanagi)
Blackberry blossoms (Kiichigo no hana)
Bengal quince blossoms (Karatachi no hana)
Box tree blossoms (Tsuge no hana)
Mulberry tree (Kuwa)
Star anise blossoms (Shikimi no hana)
Plane tree blossoms (Suzukake no hana)
Akebia blossoms (Akebi no hana)
Autumn of bamboo (Take no aki)
*In spring bamboo leaves turn yellow.
Spring bamboo shoot (Haru no takenoko)
Iris (Nejiayame)
Yellow narcissus (Kizuisen)
Daisy (Hinagiku)
Erigeron (Azumagiku)
Marigold (Kinsenka)
Forget-me-not (Wasurenagusa)
Cineraria (Saineria)
Anemone (Anemone)
Freesia (Furizia)
Tulip (Churippu)
Heriotrope (Heriotoropu)
Crocus (Kurokkasu)
Cyclamen (Shikuramen)
Hyacinth (Hiyashinsu)
Chrysanthmum Seedling(Kiku no nae/Kiku no me)
Rape blossoms (Na no hana)
Daikon flowers (Daikon no hana)
Broad bean flowers (Mame no hana)
Sweet pea/Green peas(Endo no hana/Suitopi/Gurinpisu)
Spring onion flowers/Strawberry flowers (Negi no hana/Ichigo no hana)
Bibb lettuce/Lettuce (Chi sa/Retasu)
Spinach (Hourenso)
Japanese cabbage (Mizuna)
Marsh parsley (Mitsuba)
Spring daikon (Haru daikon)
Spikenard (Udo)
Leek (Nira)
Garlic (Ninniku)
Horseradish (Wasabi)
Green wheat (Aomugi)
Seed potatoes (Tane imo)
Spring grass (Haru no kusa)
Grass seedlings (Kusa no me)
Young grass (Waka kusa)
Violets/Pansy (Sumire/Panji)
Chinese milk vetch (Renge/Genge/Gegebana)
Clover (Kurohba/Umagoyashi)
Shepherd's purse (Nazuna no hana)
Dandelion (Tanpopo)
Horsetail (Tukushi)
Water-horsetail (Sugina)
Chickweed (Hakobe)
Primrose (Sakurasou)
Hipatica (Yukiwarisou)
Giant knotweed (Itadori)
Thistle (Azami)
Fiddlehead ferns (Warabi)
Flowering ferns (Zenmai)
Parsley (Seri)
Buttercup (Kinpouge)
Early sprout of the butterbur (Fuki no tou)
Mugwort (Yomogi)
Wakame seaweed (Wakame)
Spindle-shape bladder-leaf (Hijiki)
Sea-lettuce (Aosa)
Dried laver (Nori)
Young foliage of cherry-trees, Leafing cherry trees (Hazakura)
Rose, Wild rose (Bara, Nobara,Ibara)
Peony (Botan)
Hydrangea (Ajisai)
Rhododendron (Shakunage)
Crape myrtle (Sarusuberi)
Cape jasmine, Gardenia (Kuchinashi)
Azalea (Satsuki)
Oleander (Kyochikutou)
Hibiscus (Haibisukasu,Bussouge)
Jasmin (Sokei,Jasumin)
Mimosa blossoms (Nebu no hana)
Mandarin orange blossoms (Mikan no hana)
Citron blossoms (Yuzu no hana)
Chestnut blossoms (Kuri no hana)
Persimmon blossoms (kaki no hana)
Pomegranate blossoms (Zakuro no hana)
Green fruit of Japanese apricot (Awo ume)
Raspberry (Kiichigo)
Green grape (Awo budou)
Green apple (Awo ringo)
Myrica (Yamamomo)
Cherry (Sakuranbo)
Plum (Sumomo)
Apricot (Anzu)
Loquat (Biwa)
Pineapple (Painappuru)
Banana (Banana)
Summer trees ( a clump of trees in summer ) (Natsu kodachi)
Green leaves (Awoba)
Young leaves (Wakaba)
Fresh verdure (Sinryoku)
Growing thick, Luxuriance (Shigeri,Shigeru)
Myriad green leaves (Banryoku)
Shade of tree (Ryokuin,Kositayami)
Willow (Hayanagi, Natsu yanagi)
Paulownia blossoms (Kiri no hana)
Walnut flower (Kurumi no hana)
Magnolia blossoms (Mokuren no hana)
Locust blossoms (Akashia no hana)
Silk-tree blossoms (Nemu no hana)
Young bamboo (Wakatake)
Iris, Flag (Kakitubata, Ayame, Hanashobu)
Gladiolus (Gurajiorasu)
Dahlia (Daria)
Salvia, Sage (Sarubia)
Sunflower (Himawari)
Hollyhock (Awoi)
Poppy (Keshi no hana, Popi)
Summer chrysanthemum (Natsu giku)
Carnation (Kaneshon)
Water(Pond) lily (Suiren)
Orchid (Ran)
Lily (Yuri)
Snapdragon (Kingyosou)
Garden portulaca, Sun plant (Matsuba botan)
Amaryllis (Amaririsu)
Strawberry (Ichigo)
Potato flower (Jyagaimo no hana)
Sesame flower (Goma no hana)
Day lily (Kanzo no hana,Wasuregusa)
Safflower (Benibana)
Pea (Endou)
Bamboo shoot/sprout (Takenoko)
Butterbur (Fuki)
Squash/Marrow (Uri)
Cucumber (Kyuri)
Moon-flower (Yugao)
Melon (Meron)
Eggplant (Nasu)
Tomato (Tomato)
Cabbage (Kyabetsu)
Onion (Tamanegi)
Shallot bulb (Rakkyo)
Perilla (Shiso)
Lotus flower (Byakuren, Hasu no hana)
Barley, Wheat (Mugi)
Hemp (Asa)
Green grass, Summer grass (Natsukusa,Aokusa,Awoshiba)
Lily of the valley (Suzuran)
Evening primrose (Tukimisou)
Duckweed, Floating grass (Ukikusa)
Jew's-ear (Kikurage)
Mold, Mildew (Kabi)

Fragrant olive (Mokusei)
Rose of Sharon (Mukuge)
Rose Mallow (Fuyo)
Fruit of camellia/nandia/wistaria/peach
(Tsuabaki/Nanten/Fuji/Momo/ no mi)
Pear (Nashi)
Persimmon (Kaki)
Apple (Ringo)
Grapes (Budo)
Chestnuts (Kuri)
Pomegranate (Zakuro)
Fig tree / Fig (Ichijiku)
Watermelon (Suika)
Green mandarin orange (Awo-mikan)
Citron (Yuzu)
Bitter orange (Daidai)
Kumquat (Kinkan)
Lemon (Remon)

Red leaves (Momiji)
Yellow leaves (Kouyou)
Autumn grass / weeds (Akikusa)
Flowers of grass / weeds (Kusa no hana)
Harvested rice (Ine)
Gleaning (Ochibo)

Nuts (Konomi)
Walnut (Kurumi)
Acorn (Donguri)
Ginkgo nut (Ginnan)
Akebi (Akebi)
Plantain / Banana tree (Basho)
Canna (Kanna)
Morning glory (Asagao)
Cockscomb (Keitou)
Cosmos (Kosumosu / Aki sakura)
Four O'Clocks (Oshiroibana)
Ground-cherry (Hooduki)
Balsam (Housenka)
Begonia (Shukaido)
Chrysanthemums (Kiku)
Pumpkin (Kabocha)
Dishcloth gourd / Sponge cucumber (Hechima)
Autumn eggplant/egg apple (Aki nasu)
Potato (Bareisho)
Sweet potato (Satsumaimo)
Taro (Imo)
Red pepper / Cayenne (Tougarashi)
Ginger (Shouga)
Barnyard grass (Hie)
Corn (Toumorokoshi)
Millet (Kibi)
Foxtail (Awa)
Peanut / Groundnut (Rakkasei)
Soybean (Daizu)
Adzuki bean (Azuki)
Sesame (Goma)
Flower of Japanese indigo plant (Ai no hana)
Flower of tobacco plant / Tobacco flowers (Tabako no hana)
Buckwheat flowers (Soba no hana)
Cotton (Wata)
Bush clover (Hagi)
Pampas grass (Susuki, Kaya)
Reed / Rush (Ashi)
Arrowroot (Kuzu)
Pink (Nadeshiko)
Starwort (Nogiku)
Manjyusaka / Red spider lily (Higanbana / Manjyushage)
Bellflower (Kikyo)
Gentian / Autumn bellflower (Rindou)
Spiderwart (Tuyukusa / Tukikusa)

Mushroom (Kinoko / Matsutake / Shimeji / Shiitake)

Winter plum blossoms (Kanbai, Fuyu no ume)
Early plum blossoms (Soubai,Ume hayashi)
<Flowers> Blooming out of season (Kaeri bana, Kurui bana, Kurui zaki)
Winter cherry blossoms (Fuyu zakura, Kan zakura)
Winter roses (Fuyu soubi, Fuyu bara)
Winter peonies (Kan botan, Fuyu botan)
Winter camellia (Kan tsubaki, Fuyu Tsubaki)
Sasanqua <camellia> (Sazanka)
Acanthopanax blossoms (Yatsude no hana)
Tea blossoms (Cha no hana)
Poinsettia (Poinsechia)
Satsuma/Mandarin orange (Mikan)
Shaddock (Zabon)
Loquat blossoms (Biwa no hana)
Holly tree flowers (Hiiragi no hana)
Narcissus (Suisen, Sechuka)
Cabbage (Habotan)
Nappa cabbage (Hakusai)
Leek (Negi)
Daikon <Radish> (Daikon, Daiko)
Carrot (Ninjin)
Turnip (Kabu, Kabura)

Winter red</yellow> leaves (Fuyu momiji)
Falling red</yellow> leaves (Momiji chiru)
Withered leaves (Kareha)
Fallen leaves (Ochiba)
Winter grove (Fuyu kodachi, Fuyu ki)
Bare tree (Kareki)
Winter withering (Fuyu gare)
Frost withering (Shimo gare)
Snow-broken (Yuki ore)
Withered chrisanthemums (Kare giku)
Winter chrisanthemums (Kan giku, Fuyu giku)
Withered lotus (Kare hasu)
Winter grass (Fuyu kusa)
Withered grass (Kare kusa)
Withered reed (Kare ashi)
Withered mulberry firlds (Kare kuwabatake)
Withered pampas grass (Kare susuki)
Winter violets (Fuyu sumire, Kan sumire)
Wheat seedlings (Mugi no me)
Winter budding (Fuyu moe)